Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 04.10.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 11.10.2017 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie. Kopertę należy opisać : ”Oferta- GKI.271.117.2017.G.Ch. Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz.

 

3) Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł;

 

4) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usług te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

 

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej której przedmiotem było zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, o wartości roboty nie mniejszej niż 80 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje, protokół odbioru dokumentacji itp.), że roboty te zostały wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.

 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

 

b) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

8) Uwagi:

- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez te osoby/ę.

- Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami odpowiedzialnymi za projektowanie (dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1; dot. ust. 4 pkt. 6; dot. ust. 4 pkt. 7)

5. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto w wybranej części zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia które jest obowiązany wliczyć w koszt składanej oferty z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265).

 

6. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

7. Zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

8. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.10.2017 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.117.2017.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

Wójt Gminy Stargard

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stargard, dnia 12.10.2017 r.

 

Dot: Unieważnienia postępowania nr GKI.271.117.2017.G.Ch. pn. Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Gmina Stargard z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 informuje, że unieważnia postępowanie nr GKI.271.117.2017.G.Ch. pn. Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II, prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard nr 73/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Unieważnienie jest dokonywane na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard nr 73/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta w której Wykonawca określił swoje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 167 969,33 zł brutto. Zamawiający podczas sesji jawnego otwarcia ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 114 945,00 zł brutto. W tych okolicznościach oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w konsekwencji Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 04-10-2017 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 12-10-2017 09:46