Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 14.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard:

Część I: Witkowo Drugie- budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do działki geod nr 368/4.

Część II: Sowno- budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Sosnowej (od drogi powiatowej do działki nr geod 78) oraz ulicy Dębowej dz geod nr 98/2.

Część III: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Radości dz. geod nr 377 (podział na 4 etapy).

Część IV: Pęzino- budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr dz. geod 270/5 do dz. nr geod nr 509/3 (trafostacja).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda część zamówienia stanowi odrębne zamówienie. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 22.09.2017 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie. Kopertę należy opisać : ”Oferta- Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard- GKI.271.105.2017.G.Ch.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz.

 

3) Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł;

 

4) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usług te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

 

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej dwóch usług których zakres obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej której przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci energetycznej, o wartości usługi nie mniejszej niż 8 000 zł brutto każda. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje, protokół odbioru dokumentacji itp.), że usługi te zostały wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) co najmniej jedną osobą z minimum 24 miesięcznym doświadczeniem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

8) Uwagi:

- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez te osoby/ę.

- Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami odpowiedzialnymi za projektowanie (dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1; dot. ust. 4 pkt. 6; dot. ust. 4 pkt. 7)

5. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto w wybranej części zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Wykonawca w cenie oferty w każdej części zamówienia uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia które jest obowiązany wliczyć w koszt składanej oferty z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265).

 

6. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

7. Zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach graficznych załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

8. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.09.2017 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.105.2017.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

Wójt Gminy Stargard

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 15-09-2017 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 15-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 05-10-2017 11:55