Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stargard, dnia 16.08.2017 r.

GNR.6220.9.2017.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

podaje się do publicznej wiadomości

że w dniu 16.08.2017 r., na wniosek Pana Andrzeja Rychlickiego - „AR-tech” Firma Projektowo-Budowlana, ul. Batalionów Chłopskich 37/43 w Szczecinie, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana Heinz Axel Herweg - Dyrektora Zarządu „RITMO” Sp. z o.o. w Ulikowie, gmina Stargard, została wydana decyzja znak: GNR. 6220.9.2017.MK o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

Rozbudowie i wymianie sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach: 27/7, 27/15, 27/16, 27/18, 27/19, 121, obręb Ulikowo, Gmina Stargard.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, tablicy ogłoszeń sołectwa Ulikowo.

Zgodnie z w/cyt. ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Stargard w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 18-08-2017 16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 18-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-08-2017 17:00