Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 o pow. 0,4444 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/126463/5.

Cena wywoławcza nieruchomości - 157 770,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 850/1, położonej w obrębie Grzędzice nie obowiązuje. Uchwałą Nr XVIII/138/08 z dnia 13.06.2008 r. Rada Gminy Stargard przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego m.in. działkę 850/1.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard obszar działki 850/1 został określony jako: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (M, U).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie grunty są oznaczone symbolem użytku Bp – 0,4268 ha, W-RVI - 0,0041 ha, W-RV - 0,0135 ha.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się na obszarze i terenie górniczym o nazwie: Stargard Szczeciński I, ustanowionym przez Ministra Środowiska decyzją DGiKGhg-4771-6-1/525/09/KM z dnia 3 lutego 2009 roku dla złoża Stargard Szczeciński WL10904 wody termalne, wpisany do rejestru obszarów górniczych pod numerem 5/1/75.

Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć wodociągowa stanowiąca własność Gminy Stargard. Z tego względu nabywca nieruchomości przy podpisywaniu aktu notarialnego, zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu związanej z tą infrastrukturą.

Nieruchomość niezagospodarowana. Na działce znajdują sie pojedyncze wieloletnie drzewa liściaste i iglaste. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową nieurządzoną.

Nieruchomość nie posiada innych obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 15 780,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 14.09.2017 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetarg odbędzie się 20.09.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

dowodu wniesienia wadium,

w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Gmina Stargard nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia ……………………………………

do dnia …………………………………....

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 11-08-2017 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2017 08:01