Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Strachocin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stargard ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Strachocin, oznaczonych numerami działek: 171 o pow. 1,01 ha, objęta księgą wieczystą SZ1T/00050234/7, 172 o pow. 6,88 ha, objęta księgą wieczystą SZ1T/00050236/1, 173 o pow. 0,05 ha, objęta księgą wieczystą SZ1T/00081993/1 i 174 o pow. 3,30 ha, objęta księgą wieczystą SZ1T/00050235/4.

Cena wywoławcza nieruchomości w łącznej wysokości- 116 820,00 zł

(słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

w tym:

działka nr 171 10 450,00 zł

działka nr 172 71 500,00 zł

działka nr 173 550,00 zł

działka nr 174 34 320,00 zł

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku o towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz .710 z późniejszymi zmianami).

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działek nr 171, 172, 173 i 174 nie obowiązuje.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard, określa następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:

  • dla terenu działki nr 171 - nieużytek naturogeniczny, w części istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 500, zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina rzeki Krąpieli” (ZPK 1), obszar wymagający przekształceń i rekultywacji.

  • dla terenu działki nr 172 - nieużytek naturogeniczny, w części istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 500, zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina rzeki Krąpieli” (ZPK 1), obszar wymagający przekształceń i rekultywacji.

  • dla terenu działki nr 173 - nieużytek naturogeniczny, w części istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 500, zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina rzeki Krąpieli” (ZPK 1), obszar wymagający przekształceń i rekultywacji.

  • dla terenu działki nr 174 - nieużytek naturogeniczny, w części istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 500, zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina rzeki Krąpieli” (ZPK 1), w części obszar wymagający przekształceń i rekultywacji, w części obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 (SOO) - „Dolina Krąpieli” (PLH 320005).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie grunty są oznaczone symbolem użytku:

działka nr 171 N - 1,01 ha - nieużytki

działka nr 172 K - 6,88 ha - użytki kopalne

działka nr 173 dr - 0,05 ha - drogi

działka nr 174 N- 3,30 ha - nieużytki

Dla terenu przedmiotowych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przez teren nieruchomości przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia.

Teren działek ze znacznymi różnicami wysokości, nalotem drzewnym. Działka 173 pełni funkcję dojazdu do zlokalizowanego na działkach gazociągu, szczególnie w przypadku jego przeglądów, konserwacji, napraw.

Nieruchomości nie posiadają innych obciążeń oraz są wolne od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 11 690,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 14.06.2017 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetarg odbędzie się 21.06.2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Gmina Stargard nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 16-05-2017 07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 16-05-2017 07:26