Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 15.05.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 62,06 Mg. Usługa będzie polegać na:

1) (zadanie nr 1) demontażu pokryć dachów i innych elementów zebraniu ich, transporcie oraz utylizacji zebranych materiałów w miejscach do tego przygotowanych (specjalistyczne składowisko) i za potwierdzeniem każdego zdjęcia na podstawie karty usunięcia odpadu ≈ 36,22 Mg.
2) (zadanie nr 2) zebranie, transport oraz utylizacja zebranych materiałów w miejscach do tego przygotowanych (specjalistyczne składowisko) za potwierdzeniem każdego przekazania odpadu na podstawie karty usunięcia odpadu ≈ 25,84 Mg.

Zadanie będzie wykonywane zgodnie z wieloletnim programem pn.: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 wprowadzonym uchwałą Rady Ministrów z 14.07.2009 r. Zastosowanie mają również uchwała Nr XLI/332/2010 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17.09.2010 r., uchwała Nr XLII/342/2010 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29.10.2010 r. i uchwała Nr XVII/155/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27.04.2012 r. Terminy usunięcia azbestu z poszczególnych nieruchomości należy uzgodnić z właścicielem oraz przedstawić Zamawiającemu preliminarz rzeczowo- finansowy prac.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 22.05.2017 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Podmioty te muszą posiadać stosowne pozwolenia dla prowadzenia przedmiotowej działalności. Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

1) Ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

2) Ważną decyzję zezwalającą na transport i zbieranie odpadów zawierających azbest.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. (Należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia).

5) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 100 000 zł (ważnej na dzień składania ofert).

6) Referencje lub inne dokumenty poświadczające, że Wykonawca posiada doświadczenie przy wykonywaniu co najmniej 2 usług; zebrania, transportu i utylizacji odpadów szkodliwych pochodzących z rozbiórki materiałów zawierających azbest, w trakcie których wykonywał usługi o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

7) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym dla realizacji zamówienia.(Należy wypełnić

dokładnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Należy dysponować:

- jedną osobą z 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych z uprawnieniami

do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- dwoma osobami przeszkolonymi do wykonywania prac związanych z usuwaniem, elementów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm. ).

5. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

6. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

7. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

8. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.05.2017 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

9. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.43.2017.G.Ch.

10. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 15-05-2017 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 06-06-2017 09:11