herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2017 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Stargard z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”

Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem

na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2017 roku.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, 
  • akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.     

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
  • proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.  

W przypadku gdy:          

  • żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub
  • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub 
  • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.                

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 03 kwietnia 2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

 

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 20-03-2017 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2017 15:06