Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w obrębie Witkowo, oznaczonej numerem działki 157/2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stargard ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w obrębie Witkowo, oznaczonej numerem działki 157/2 o pow. 0,0216 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00053880/1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 70 000,00

w tym:

działka gruntu 15 503,00 zł

budynek niemieszkalny 54 497,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku o towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 157/2, położonej w obrębie Witkowo, nie obowiązuje.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie grunty są oznaczone symbolem użytku: (Bi).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (symbol M,U), strefa "B" ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego.

Nieruchomość o kształcie nieregularnym, znacznie wydłużonym, teren niezagospodarowany, zabudowana skrajnym budynkiem zabudowy szeregowej. Budynek był użytkowany jako świetlica wiejska. Budynek parterowy, w całości podpiwniczony o powierzchni użytkowej 112,7 m2. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Schody wejściowe do budynku oraz zejście do piwnicy budynku znajdują się poza granicami działki 157/2, obręb Witkowo.

Nieruchomość nie posiada obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 000,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 30.12.2016 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetarg odbędzie się 04.01.2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-11-2016 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-11-2016 11:54