Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo,gmina Stargard

 

GNR.6220.9.2016.MK Stargard, dnia 26.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, zgodnie z art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353)  

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek złożony dnia 20.10.2016 r. (uzupełniony dnia 25.10.2016 r.) przez Pana Andrzeja Rychlickiego - „AR-tech” Firma Projektowo-Budowlana, ul. Batalionów Chłopskich 37/43 w Szczecinie, działającego w imieniu oraz na rzecz Gminy Stargard, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach: 13, 18, 21/1, 21/2, 27/7, 27/11, 27/15, 27/18, 27/19, 39, 96, 97, 99, 100, 101, 107, 109, 118/2, 121, obręb Ulikowo, Gmina Stargard.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Stargard.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Jednocześnie informuję, iż wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, celem wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Stargard
Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-11-2016 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 02-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-11-2016 09:19