Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2015

 Stargard, 16.05.2016 r.

Pan Edward Kosmal

Przewodniczący Rady Gminy

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającym obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, w załączeniu przekazuję sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”, który został przyjęty Uchwałą Nr III / 10 /14 Rady Gminy Stargard z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

Przyjęty roczny program określa zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  oraz określa zakres zadań przewidziany do realizacji przez te podmioty.

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy.

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.
  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.
  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Na terenie gminy Stargard zarejestrowanych jest 10 organizacji pozarządowych.  Ponadto na naszym obszarze działają stowarzyszenia mające siedzibę poza terenem gminy np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szczecinie oraz Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard z siedzibą w Stargardzie.

W 2015 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zmianami).

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2015 roku wyniosła 100.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

  1. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard w miejscowościach: Barzkowice, Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo”.
  2.  „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard w miejscowości Sowno”.

Na powyższe zadania konkurs ogłoszony był w listopadzie 2012 roku. Podpisane zostały  dwie wieloletnie umowy, które trwały do 31.12. 2015 roku.

Jedna umowa dotycząca prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie miejscowości Barzkowice, Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo zawarta została z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Koszt całkowity realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 109 824,63 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 82.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 27.824,63 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Druga umowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Sowno zawarta została z Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard. Koszt całkowity realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 21 116,78 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 18.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.116,78 zł zostały pokryte ze środków własnych Hufca.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych. Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem mienia gminnego, tj. świetlic wiejskich, boisk sportowych, wyposażenia itp. Obiekty te oraz ich wyposażenie w części lub w całości są nieodpłatnie użyczane organizacjom na prowadzenie ich statutowej działalności. 

Gmina Stargard poprzez stronę internetową, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział te organizacje.

Na stronie www.gmina.stargard.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy, podejmowanych decyzjach (uchwały). Ponadto na stronie Gminy umieszczane są informacje, o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gminna strona internetowa w zakładce „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

W 2015 roku gmina Stargard dwukrotnie zorganizowała warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Warsztaty wielkanocne, których tematem przewodnim były ozdoby wielkanocne (wykonywanie pisanek metodą kanzashi – tworzenie kwiatów z materiału oraz stroików z naturalnych ekologicznych surowców) zorganizowano przy współudziale Stowarzyszenia „Grzędzice Jutra” w świetlicy wiejskiej w Grzędzicach. Natomiast tematem warsztatów jesiennych, które odbyły się w Klępinie były ozdoby bożonarodzeniowe oraz biżuteria.

Warsztaty zarówno wielkanocne jak i jesienne prowadzone były przez przedstawicielki naszych KGW, były doskonałą okazją do kultywowania naszego dziedzictwa, integracji mieszkańców z różnych miejscowości a także możliwości spotkania i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.

 

 Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 10-10-2016 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 10-10-2016 12:20