Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2015

 Stargard, 16.05.2016 r.

Pan Edward Kosmal

Przewodniczący Rady Gminy

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającym obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, w załączeniu przekazuję sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”, który został przyjęty Uchwałą Nr III / 10 /14 Rady Gminy Stargard z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

Przyjęty roczny program określa zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  oraz określa zakres zadań przewidziany do realizacji przez te podmioty.

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy.

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.
  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.
  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Na terenie gminy Stargard zarejestrowanych jest 10 organizacji pozarządowych.  Ponadto na naszym obszarze działają stowarzyszenia mające siedzibę poza terenem gminy np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szczecinie oraz Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard z siedzibą w Stargardzie.

W 2015 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zmianami).

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2015 roku wyniosła 100.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

  1. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard w miejscowościach: Barzkowice, Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo”.
  2.  „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard w miejscowości Sowno”.

Na powyższe zadania konkurs ogłoszony był w listopadzie 2012 roku. Podpisane zostały  dwie wieloletnie umowy, które trwały do 31.12. 2015 roku.

Jedna umowa dotycząca prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie miejscowości Barzkowice, Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo zawarta została z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Koszt całkowity realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 109 824,63 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 82.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 27.824,63 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Druga umowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Sowno zawarta została z Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard. Koszt całkowity realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 21 116,78 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 18.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.116,78 zł zostały pokryte ze środków własnych Hufca.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych. Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem mienia gminnego, tj. świetlic wiejskich, boisk sportowych, wyposażenia itp. Obiekty te oraz ich wyposażenie w części lub w całości są nieodpłatnie użyczane organizacjom na prowadzenie ich statutowej działalności. 

Gmina Stargard poprzez stronę internetową, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział te organizacje.

Na stronie www.gmina.stargard.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy, podejmowanych decyzjach (uchwały). Ponadto na stronie Gminy umieszczane są informacje, o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gminna strona internetowa w zakładce „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

W 2015 roku gmina Stargard dwukrotnie zorganizowała warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Warsztaty wielkanocne, których tematem przewodnim były ozdoby wielkanocne (wykonywanie pisanek metodą kanzashi – tworzenie kwiatów z materiału oraz stroików z naturalnych ekologicznych surowców) zorganizowano przy współudziale Stowarzyszenia „Grzędzice Jutra” w świetlicy wiejskiej w Grzędzicach. Natomiast tematem warsztatów jesiennych, które odbyły się w Klępinie były ozdoby bożonarodzeniowe oraz biżuteria.

Warsztaty zarówno wielkanocne jak i jesienne prowadzone były przez przedstawicielki naszych KGW, były doskonałą okazją do kultywowania naszego dziedzictwa, integracji mieszkańców z różnych miejscowości a także możliwości spotkania i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.

 

 Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 10-10-2016 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 10-10-2016 12:20