herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

ZARZĄDZENIE NR 131/16
WÓJTA GMINY STARGARD
z dnia 28 lipca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia informacji o mozliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego
z zakresu ratownictwa wodnego na terenie gminy Stargard


Na podstawie §3 załącznika do uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2016 poz. 656) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) zarządzam co następuje:

§ 1. 1) Podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

2) Treść informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w §1 publikuje się poprzez jej ogłoszenie:

1) na stronie internetowej Gminy Stargard ( www.gmina.stargard.pl);
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.gmina.stargard.pl)

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stargard.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
Jerzy Makowski


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 131/16
Wójta Gminy Stargard
z dnia 28 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Stargard
informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

 

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w § 1 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.

 

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostanie udzielona na następujące zadania:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;
2) prowadzenie działań ratowniczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem otwartego konkursu, na skutek złożonej oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania publicznego;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych z innych źródeł.
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnej w okresie
nie dłuższym niż 90 dni.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.

1. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570).

2. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:

a) potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonania ratownictwa wodnego, tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
b) wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania w zakresie ratownictwa,
c) załączony wykaz ratowników wodnych wraz z kserokopiami ich kwalifikacji.

3. Oferty z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Stargard” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard (pokój nr 215, II piętro) w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.

4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Wójt Gminy Stargard:

1) dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;
4) ocenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;
5) uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;
6) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;
7) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

 

VII. Udzielenie dotacji:

Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 28-07-2016 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józef Kiriłow 28-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-01-2019 10:31