Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Powtórne ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master


OAS.273.9.2016


Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Ośrodek Administracyjny Szkół

Gminy Stargard
ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard

tel.91 578 38 84 fax 91 578 38 84
e-mail: edukacja@gmina.stargard.pl

2. Przedmiot przetargu:
Samochód ciężarowy marki Renault Master o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 2001
Data pierwszej rejestracji: 29.06.2001 r.
Nr rejestracyjny: ZST 98FP
Nr karty pojazdu: seria KP/AAA 2746964
Nr identyfikacyjny (VIN): VFIFDALD523716043
Kolor nadwozia: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon 4/3 - prawe tylne drzwi rozsuwane
Pojemność/moc silnika: 1879 cm ?, 59 KW,
Rodzaj silnika: wysokoprężny
Rodzaj skrzyni biegów: manualna 6 -biegowa
Przebieg: 470 420 km
Badania techniczne ważne do: 27.08.2016 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest, garażowany, posiada ważny przegląd techniczny. Ogólny stopień zużycia eksploatacyjnego proporcjonalny do przebiegu i czasookresu eksploatacyjnego. Silnik - nieznaczne wycieki oleju spod uszczelnień oraz zaśniedzenia osprzętu silnika. Układ kierowniczy i jezdny z ogumieniem posiada zewnętrzne skorodowania i wżery na drążkach kierowniczych i przekładni kierowniczej, zewnętrzne miejscowe skorodowania na wahaczach, teleskopach i elementach resorujących. Wnętrze nadwozia przystosowane do przewozu produktów żywnościowych i posiłków.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 4000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100) brutto. Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński nr 41 1240 3901 1111 0010 0489 7577 (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zwrócone na wskazany przez Nabywcę rachunek.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Ośrodek Administracyjny Szkół

Gminy Stargard
ul. Ulica Ceglana 11
73-110 Stargard
„Oferta na zakup samochodu Renault Master”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard. Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard Szczeciński ul. Ceglana 11 73-110 Stargard Szczeciński lub ze strony bip.gmina.stargard.pl .

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 23.06.2016 r. do godz. 10 °°.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 23.06.2016 r. o godz. 10 15, pokój nr 6 w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard .

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard .
Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Edyta Wirzynkiewicz tel. 91 578 38 84 wewn. 33.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu
2. Umowa kupna - sprzedaży


Kierownik

Ośrodka Administracyjnego Szkół

Gminy Stargard

Władysława Czyczyn

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-06-2016 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 21-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2016 08:48