Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 07.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Lipniku.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 14.04.2016 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia.   Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym i uproszczonym kosztorysem oferowym*  (należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

* Wykonawca załączy do oferty uproszczony kosztorys ofertowy, na który składa ofertę, obejmującą wycenę prac ujętych w dokumentacji projektowej. Kosztorys należy opracować na podstawie całej dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 7 ogłoszenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i przedmiarem robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w dokumentacji budowlanej. Zamawiający wyjaśnia że przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy ustalaniu ceny oferty. Ostateczną cenę ryczałtową za wykonane prace podaje w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

 odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2)  Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz 

 

3)  Opłaconą (dowód opłacenia składki) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 100 000 zł (ważnej co najmniej na okres związania ofertą).

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wynikłe na tle prowadzenia działalności szkody na kwotę minimum 100 000 zł. Wykonawca musi załączyć do oferty poświadczenie zapłaty składki, chyba że fakt opłacenia składki polisy wynika z przedłożonego dokumentu.

 

4)  wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

      

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty której zakres obejmował remont / budowę kanalizacji deszczowej , o wartości robót nie mniejszej niż 30 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3  do specyfikacji.

 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z 24 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.

(wypełnić wg załącznika nr 4).

 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

8) Uwagi: 

- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez te osoby/ę.

- Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad robotami budowlanymi (dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1; dot. ust. 4 pkt. 6; dot. ust. 4 pkt. 7)

5. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

6. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

7. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo- wykonawczej w załączniku nr 5 do ogłoszenia którego

wchodzą:

1) Przedmiar robót- PDF.

2) Operat  wodnoprawny Lipnik.

a)  Lokalizacja Inwestycji – rysunek 1.

b) Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych z oznaczeniem nieruchomości- rysunek 2.

c) Profil podłużny kanalizacji deszczowej- rysunek 3.

d) Schemat wylotu- rysunek 4.

e) Mapa.

f) Plan zagospodarowania przestrzennego.

g) zgoda na odprowadzenie wód opadowych ( dokument nie zamieszczony) zostanie przekazany Wykonawcy który uzyska zamówienie.

h) Wydruk z rejestru gruntów.

i) Karta katalogowa (Wysokosprawne separatory koalescencyjne z osadnikiem).

j) Karta technologiczna (Prefabrykat wylotu drenu).

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 26 Inwentaryzacja i Koncepcja:

a) Opis Inwentaryzacja stanu istniejącego, Koncepcja remontu Rys. 2

b) Inwentaryzacja stanu istniejącego- rysunek 1

c) Szkic polowy nr 1

d) Koncepcja remontu- rysunek nr 2.

4) Projekt remontu.

a) Opis

b) Lokalizacja uzbrojenia- rysunek nr 1

c) Profil podłużny instalacji kanalizacji deszczowej- rysunek nr 2

d) Schemat projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej- rysunek nr 3

e) Schemat wymienianych wpustów ulicznych- rysunek nr 4.

f) Schemat dobranego separatora

g) Schemat prefabrykatu wylotu drenu.

h) Zgoda ( dokument nie zamieszczony) zostanie przekazany Wykonawcy który uzyska zamówienie.

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

 

 

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

8. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.04.2016 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie  poniższy  adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.  

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.26.2016.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Stargard Szczeciński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 07-04-2016 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 07-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 20-04-2016 10:24