Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stargard 1.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2016.

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard dostępny na stronie www.bip.gmina.stargard.pl, zakładka Regulaminy.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 10.02.2016 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie.

W Skład oferty muszą wejść n.w. dokumenty i oświadczenia:

a) dokument rejestrowy.

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli ofertę podpisywać będzie osoba nieupoważniona w dokumencie rejestrowym.

c) oświadczenie (załącznik nr 4).

d) polisa O.C. prowadzonej działalności, na kwotę minimum 100 000,00 zł.

e) referencję, wystawioną nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat dot. prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.

f) oświadczenie w sprawie sprzętu (załącznik nr 5).

g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia.   Prace muszą wykonywać sprzętem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawnym technicznie, odpowiednio oznakowanym i oświetlonym, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

4. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl

5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.02.2016 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

6. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie  poniższy  adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

7. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 01-02-2016 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 12-02-2016 14:40