Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/77/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XII/77/15
Rady Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m? powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m? powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów, upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m? powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,74 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od pozostałych budynków lub ich części nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej:

a) użytkowanych dla celów letniskowych - 7,68 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

b) użytkowanych jako garaże - 7,43 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

c) użytkowanych dla celów innych niż wymienione pod literą a) do b) - 3,97 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

4) od pozostałych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,97 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

5) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/348/14 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4582).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Kosmal

IN–1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN–1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-01-2016 23:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-01-2016 23:50