Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

 

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Nazwa: Gmina Stargard Szczeciński
Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5
Numer telefonu: 91 561-34-10
Numer telefaksu: 91 561-34-11
Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.stargard.pl
Adres strony internetowej: http://bip.gmina.stargard.pl/

2. Przedmiot przetargu:
Autobus szkolny marki Jelcz L090M o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 1999
Data pierwszej rejestracji: 27.09.1999 r.
Nr rejestracyjny: SML 7736
Nr karty pojazdu: seria
Nr identyfikacyjny (VIN): VIN:SUSL1422VX0000248
Kolor nadwozia: pomarańczowy
Pojemność/moc silnika: 4580cm ?, 116 KW,
Rodzaj silnika: wysokoprężny
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Przebieg: 533408 km
Badania techniczne ważne do: 07.10.2015 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży: nadwozie- miejscowe skorodowania i wżery, wykładzina podłogowa nadmiernie zużyta, poprzecierana, poszycia tapicerskie siedzeń znacznie zużyte, prawy płat nadwozia miejscowo zarysowany i zdeformowany wzdłużnie. Silnik z osprzętem nadmiernie zużyty eksploatacyjnie, są trudności z uruchomieniem, nierównomierna i głośna praca silnika, widoczne wycieki oleju spod uszczelnień, układ wydechowy znacznie zużyty i skorodowany. Zespoły przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia biegów, półosie) zużycie eksploatacyjne proporcjonalne do przebiegu, widoczne wycieki oleju spod uszczelnień. Układ kierowniczy i jezdny z ogumieniem: nadmiernie zużyte połączenia i ułożyskowanie końcówek drążków, przekładni kierowniczej i mechanizmu wspomagającego. Stopień zużycia ogumienia 50%. Zawieszenie przednie i tylne nadmiernie zużyte. Układ hamulcowy: znaczne zużycie bębnów, szczęk hamulcowych, okładzin i tarcz. Instalacja elektryczna: akumulator zużyty w 70%, reflektory, lampy kierunkowskazów zmatowiałe wkłady optyczne, instalacja zapłonowa działa wadliwie, alternator i rozrusznik nadmiernie zużyte eksploatacyjnie. Ogólny stopień zużycia eksploatacyjnego pojazdu : nadmierne ponad 70% wymaga remontu kapitalnego w zakresie stwierdzonych uszkodzeń i zużyć.

Treść oryginału opinii biegłego do wglądu siedzibie Sprzedającego. Kontakt w tej sprawie jak w ust. 7.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 6 900,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek Bank Pekso S.A. I Oddział w Stargardzie Szczecińskim nr 05 1240 3901 1111 0000 4216 5174 (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Gmina Stargard Szczeciński
Adres:73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5

„Oferta na zakup Autobus szkolny marki Jelcz”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w sekretariacie Gminy Stargard Szczeciński. Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. Gmina Stargard Szczeciński Adres:73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5 lub ze strony bip.gmina.stargard.pl .

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 23.09.2015 r. do godz. 10 °°.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 23.09.2015 r. o godz. 10 15, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard Szczeciński.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejscowość: Krąpiel, parking przy drodze nr 10.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy parkingu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym od 9.00 - 17.00.
Osoba do kontaktu: Grzegorz Chełmiński tel. 91 561 34 27.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu
2. Umowa kupna - sprzedaży

Zastępca Wójta Gminy Stargard Szczeciński
Jerzy Makowski

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-09-2015 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 17-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-09-2015 08:04