Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/6 o pow. 0,1252 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 31 240,00

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).

2. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/7 o pow. 0,1203 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 33 440,00

(słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

3. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/8 o pow. 0,1203 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 33 440,00

(słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

4. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/9 o pow. 0,1203 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 33 440,00

(słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

5. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/10 o pow. 0,1509 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 38 280,00

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

6. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/11 o pow. 0,1164 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 29 040,00

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).

7. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/12 o pow. 0,1163 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 32 340,00

(słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100).

8. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/13 o pow. 0,1163 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 32 340,00

(słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100).

9. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/14 o pow. 0,1166 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 32 340,00

(słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100).

10. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/15 o pow. 0,1276 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 31 900,00

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

11. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/16 o pow. 0,1079 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 26 950,00

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

12. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/17 o pow. 0,1165 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 29 150,00

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu w/w. działek przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 148/7 obciążona jest umową dzierżawy zawartą w dniu 20 marca 2015 r. na czas określony, do dnia 19.06.2015 r., pomiędzy Gminą Stargard Szczeciński a osobą fizyczną.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 295/10 - 306/10 o warunkach zabudowy z dnia 17.11.2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dojazd do nieruchomości drogą gruntową - działka oznaczona numerem 220 oraz planowaną wewnętrzną drogą dojazdową stanowiącą działkę 148/5 (nieurządzoną).

W części teren porośnięty krzewami oraz drzewami liściastymi i drzewami owocowymi.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: Bp.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 26.06.2015 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki

148/6

148/7

148/8

148/9

148/10

148/11

Wadium

[zł]

3 200,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00

3 900,00

3 000,00

Godzina przetargu w dniu 01.07.2015 r.

1100

1130

1200

1230

1300

1330

 

Numer działki

148/12

148/13

148/14

148/15

148/16

148/17

Wadium

[zł]

3 300,00

3 300,00

3 300,00

3 200,00

000,00

000,00

Godzina przetargu w dniu 02.07.2015 r.

1100

1130

1200

1230

1300

1330

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-6 odbędą się w dniu 01.07.2015 r., natomiast na działki wymienione w punktach 7-12 odbędą się w dniu 02.07.2015 r. w godzinach podanych wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-05-2015 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 29-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-05-2015 07:40