Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2014

Stargard Szczeciński, 29.04.2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.”

 

Przyjęty Uchwałą Nr XXXIII / 299 /13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 listopada 2014 r. roczny „Program współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W 2014 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zmianami).

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard Szczeciński, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy.

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia

aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz

organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard szczeciński.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.
  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.
  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard Szczeciński na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2014 roku wyniosła 100.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

  1. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach: Barzkowice Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo”.
  2.  „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Sowno”.

Na powyższe zadania konkurs ogłoszony był w listopadzie 2012 roku. Podpisane zostały  dwie wieloletnie umowy, które trwają do 31.12. 2015 roku.

Jedna umowa dotycząca prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie miejscowości Barzkowice, Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo zawarta została z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Koszt całkowity realizacji zadania w 2014 roku wyniósł 109 189,81 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 82.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 27.189,81 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Druga zawarta umowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miejscowości Sowno zawarta została z Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard Szczeciński. Koszt całkowity realizacji zadania w 2014 roku wyniósł 21 393,12 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 18.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.393,12 zł zostały pokryte ze środków własnych Hufca.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych, poprzez umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań organizacji pozarządowych.

Gmina Stargard Szczeciński  poprzez stronę internetową, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział te organizacje.

Na stronie www.gmina.stargard.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy, podejmowanych decyzjach (uchwały). Ponadto na stronie Gminy umieszczane są informacje, o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gminna strona internetowa w zakładce  „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 29-04-2015 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 10-10-2016 12:17