Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00047605/5.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 39 położonej w obrębie Żarowo przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r. 

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania dla części przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 158/13 o warunkach zabudowy z dnia 19.08.2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (symbol M,U), w części grunty orne, w części las, w części obszar chronionego krajobrazu „Dolina Iny” (symbol OCK 1), w części stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Meandry rzeki Iny” (symbol SD 1), w części strefa bezpośredniego zasilenia poziomu użytkowego poziomu użytkowego doliny Iny, w części strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią, strefa „WIII” ograniczonej ochrony archeologiczno konserwatorskiej.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RV - 0,48 ha, ŁIV - 0,15 ha, LsV - 0,07 ha.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się na obszarze i terenie górniczym o nazwie: Stargard Szczeciński I, ustanowionym przez Ministra Środowiska decyzją DGiKGhg-4771-6-1/525/09/KM z dnia 3 lutego 2009 roku dla złoża Stargard Szczeciński WL10904 wody termalne, wpisany do rejestru obszarów górniczych pod numerem 5/1/75.

W obrębie nieruchomości ułożone , za zgodą Gminy Stargard Szczeciński, podziemne urządzenia infrastruktury technicznej w postaci odcinka sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z. Przy umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o ułożeniu i przebiegu przedmiotowych urządzeń infrastruktury technicznej należących do osób trzecich i stan ten akceptuje oraz wyraża zgodę na istnienie tych urządzeń.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

cena wywoławcza 120 000,00 zł

słownie: (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

zaliczka w kwocie 12 000,00

słownie: (dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 13.08.2014 r.

II przetarg 29.01.2015 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 215), do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  5. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 16.04.2015 r. - Żarowo dz. nr 39

 1. Zaliczkę w kwocie 12 000,00 należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

 • dowodu wpłaty zaliczki,

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

 6. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 7. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

 8. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

 11. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 12. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561-34-15.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-03-2015 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 13-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-03-2015 14:12