Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński 03.02.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard Szczeciński z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński

 

Uwaga: Zadanie jest objęte pomocą w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 10.02.2015 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie Szczecińskim.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia.   Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia). Uwaga: Do oferty Wykonawca złoży kosztorysy uproszczone, na podstawie załączonych przedmiarów. Wykonawca który uzyska zamówienie, złoży kosztorysy szczegółowe przed podpisaniem umowy.

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

 odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2)  Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz 

 

 

3)  Opłaconą (dowód opłacenia składki) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 100 000 zł (ważnej co najmniej na okres związania ofertą).

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wynikłe na tle prowadzenia działalności szkody na kwotę minimum 100 000 zł. Wykonawca musi załączyć do oferty poświadczenie zapłaty składki, chyba że fakt opłacenia składki polisy wynika z przedłożonego dokumentu.

 

4)  wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

      

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty której zakres obejmował budowę o podobnym charakterze, i wartości robót nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3  do specyfikacji.

 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.

(wypełnić wg załącznika nr 4).

 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

8) Uwagi: 

- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez te osoby/ę.

- Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad robotami budowlanymi (dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1; dot. ust. 4 pkt. 6; dot. ust. 4 pkt. 7)

5. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

6. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

7. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej w załączniku nr 5 do ogłoszenia którego

wchodzą:

1) Załącznik 5- Projekt, Opis + przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

Termin związania ofertą 10 dni od daty otwarcia ofert.

 

8. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.02.2015 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie  poniższy  adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.89.2014.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard Szczeciński bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Stargard Szczeciński

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 03-02-2015 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 13-02-2015 10:44