Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 w Klępine

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 70,65 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym o pow. 24,50 m2 na poddaszu budynku oraz udziałem w wysokości 38/100 części w częściach wspólnych budynku i takim samym udziale w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 53/1 o pow. 0,1166 ha, położnej w obrębie Klępino.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SZ1T/00082722/8.

Cena wywoławcza nieruchomości - 48 000,00

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

w tym:

udział w działce gruntu 12 820,00 zł

lokalu użytkowego z przynależnym

pomieszczeniem gospodarczym 35 180,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki ustala przeznaczenie:

teren usług oświatowych (symbol 9a U).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RIVa).

Budynek nr 33 - usług oświatowych, wpisany jest do ewidencji konserwatorskiej.

Dla obiektów w ewidencji konserwatorskiej obowiązuje: wymóg konsultowania ze służbą ochrony zabytków wszelkich prac remontowo-budowlanych, utrzymanie tradycyjnej formy architektury, stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych, w przypadku konieczności rozbiórki obiektu należy wykonać dokumentację fotograficzną.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Sposób korzystania z nieruchomości wspólnej nabywca będzie zobowiązany ustalić we własnym zakresie.

Wadium w kwocie 4 800,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 24.12.2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 30.12.2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561-34-15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-11-2014 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 28-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-11-2014 09:09