Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Prowadzenie akcji zimowej w Gminie Stargard Szczeciński.

Stargard Szczeciński 05.11.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Stargard Szczeciński z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie usług :

1. Część I : Prowadzenie akcji  zimowej sprzętem ciężkim – odśnieżanie dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2014/2015 r. -standard 5 zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie zostało podzielone na 5 rejonów:

1) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Ulikowo, Kiczarowo, Grabowo, kol. Grabowo, Pęzino.

2) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Koszewo, Koszewko, Wierzchląd, Skalin, Golczewo, Witkowo Pierwsze, Witkowo Drugie, Kurcewo, Strzyżno,.

3) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Trzebiatów, Klępino, Małkocin, Warchlino, Warchlinko, Siwkowo.

4) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Święte, Strachocin, Bębnikąt, Sułkowo, Tychowo, Krąpiel, Barzkowice, Golina, Golinko.

5) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Grzędzice, Lipnik, Lubowo, Żarowo, Rogowo, Sowno, Strumiany, Smogolice, Poczernin.

Każdy Rejon stanowi odrębne zamówienie.

Załączniki stanowiące integralną część postępowania:

a) Wzór umowy.

b) Formularz ofertowy.

c) Mapki miejscowości z zaznaczonymi trasami do odśnieżania, wraz z mapką ogólną Gminy.

d) Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Stargard Szczeciński (załącznik nr 5).

2. Część II : Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim – odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2014/2015 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo – solną wg standardu zimowego utrzymania –kategoria 3:

Załączniki stanowiące integralną część postępowania:

a) Wzór umowy.

b) Formularz ofertowy.

c) Harmonogram oraz zakres odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, związanych z dowozem uczniów do szkół, zlokalizowanych na terenie gminy Stargard Szczeciński, wraz z mapką (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

d) Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Stargard Szczeciński (załącznik nr 5).

3. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia- dla części w której ofertę składa Wykonawca).

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

Uwaga: Wykonawca składający ofertę, musi być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, oraz podlegać odpowiedzialności wynikającej z art. 429 Kodeksu Cywilnego. 

2)  Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz 

3) Opłaconą (dowód opłacenia składki) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 100 000 zł (ważnej co najmniej na okres związania ofertą).

4) Uwagi: 

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

4. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej z części zamówienia (Każdy rejon stanowi odrębne zamówienie- dot. części I zamówienia).

5. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

6. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

7. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

8. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.11.2014 r. o godz. 10:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

9. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie  poniższy  adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.77.2014.G.Ch.

10. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard Szczeciński bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 06-11-2014 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 06-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 20-11-2014 14:31