Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2013

 

Stargard Szczeciński, 17.04.2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.”

Przyjęty Uchwałą Nr XXI/188/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 października 2012 r. roczny „Program współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r.” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W 2013 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zmianami).

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard Szczeciński, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy.

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard szczeciński.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.

  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.

  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard Szczeciński na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2013 roku wyniosła 100.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

  1. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach: Barzkowice Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo”.
  2. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Sowno”.

Na powyższe zadania konkurs ogłoszony był w listopadzie 2012 roku. Podpisane zostały dwie wieloletnie umowy, które trwają do 31.12. 2015 roku.

Jedna umowa dotycząca prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie miejscowości Barzkowice, Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo zawarta została z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Koszt całkowity realizacji zadania w 2013 roku wyniósł 109.200,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 82.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 27.200,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Druga zawarta umowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miejscowości Sowno zawarta została z Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard Szczeciński. Koszt całkowity realizacji zadania w 2013 roku wyniósł 20.500,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 18.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.500,00 zł zostały pokryte ze środków własnych Hufca.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych, poprzez umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań organizacji pozarządowych.

Gmina Stargard Szczeciński poprzez stronę internetową, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział te organizacje.

Na stronie www.gmina.stargard.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy, podejmowanych decyzjach (uchwały). Ponadto na stronie Gminy umieszczane są informacje, o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gminna strona internetowa w zakładce „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 19-10-2014 21:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Troszczyńska 19-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 19-10-2014 21:28