Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,28 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 110/2, położona w obrębie ewidencyjnym Rogowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,28 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 110/2, położona w obrębie ewidencyjnym Rogowo, gmina Stargard Szczeciński, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1T/0049335/5.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi jest utrudniony i odbywa się przez działkę gminną oznaczoną numerem geodezyjnym 110/1.

Warunki dzierżawy:

  1. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do licytacji wynosi 560,00 zł.

  2. Okres dzierżawy: 10 lat od zawarcia umowy.

  3. Termin wnoszenia czynszu: płatny jednorazowo do 15 lipca każdego roku.

  4. Zasady aktualizacji opłat: ustalona stawka czynszu regulowana o wskaźnik inflacji w stosunku rocznym.

  5. Cel dzierżawy: rolny.

Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Rogowo, brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński dla terenu przedmiotowej działki określa następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:

teren zabudowy mieszkaniowej, teren funkcji rekreacji, teren zabudowy usługowej (M,UT,U), w części użytki zielone, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Meandry rzeki Iny” (SD1), obszar chronionego krajobrazu „Dolina Iny” (OCK1), strefa bezpośredniego zasilania poziomu użytkowego doliny Iny, strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Przetarg odbędzie się 30.10.2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187, najpóźniej do dnia  27.10.2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje w drodze licytacji najwyższą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu, natomiast wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który przetarg wygrał.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 16.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-09-2014 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-09-2014 09:22