herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Fundusz Sołecki 2014

Na podstawie przepisów art.2.1. ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) wielkość środków z funduszu sołeckiego na rok 2014 przypadająca dla sołectwa STRZYŻNO wynosi 14 954,02 złotych.

Zgodnie art.1 ust. 3 i 4 z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) środki funduszu przeznaczone są na "przedsięwzięcia", które:
-są zadaniami własnymi gminy,
-poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców,
-są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

1) Wniosek sołectwa powinien być uchwalony przez zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania przypadającej sołectwu puli środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy i złożony wójtowi najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2) Sołectwo ma prawo przeznaczyć środki funduszu sołeckiego tylko na zadania będące zadaniami własnymi gminy i na inwestycje na nieruchomości, do której gmina ma tytuł prawny.
Zadania własne gminy wynikają z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) tj:

"art. 7.1.
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- działalności w zakresie telekomunikacji,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego
- edukacji publicznej
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
- promocji gminy,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm),
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3) We wniosku sołectwo musi podać konkretne przedsięwzięcia, na które chce przeznaczyć środki z puli funduszu sołeckiego. Nie mogą to być ogólnikowe sformułowania, tylko konkretnie wskazane przedsięwzięcia albo kilka konkretnych przedsięwzięć.

4) We wniosku nie może zabraknąć oszacowania kosztów, przy czym nie mogą one być znacznie niedoszacowane. Nie powinny być też przeszacowane, co skutkować będzie utratą tej części kwoty, która faktycznie nie została wydana na realizację z tego powodu, że koszty realizacji były niższe. Zawyżenie kosztów zadania może być podstawą odrzucenia przez wójta wniosku z powodu przekroczenia przypadającej sołectwu kwoty.
Należy zwrócić uwagę, aby oszacować wszystkie składniki przedsięwzięcia uwzględniając realne ceny z rynku lokalnego.

5) Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie np. musi być kworum, w głosowaniu biorą udział osoby uprawnione tj. mające status stałego mieszkańca.

6) Wniosek musi być prawidłowo uzasadniony tj. należy napisać jakie zadania własne gminy, będą realizowane za pomocą danego przedsięwzięcia: np. organizacja przez mieszkańców festynu z okazji "Dnia dziecka" - realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do działania i rozwoju sołectwa, aktywności obywateli oraz sprawy kultury.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-09-2014 20:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2014 20:31