Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

WNIOSKI SKŁADA SIĘ DO 5 WRZEŚNIA 2014R. U DYREKTORÓW SZKÓŁ GMINY Stargard Szczeciński!!!1

Pomoc może być udzielona uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 będą uczęszczać do klas SP:

Kryterium dochodowe

Kwoty dofinasowania

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

Dowód zakupu, na podstawie którego zostanie udzielona pomoc ? ZAKUP INDYWIDUALNY :

Dowód zakupu, na podstawie którego zostanie udzielona pomoc ? ZAKUP GRUPOWY

II

539,00 zł

225,00 zł

1.   Zaświadczenie o wysokości dochodu, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o osiąganych dochodach z klauzurą: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia?

2.   W przypadku ubiegania się o pomoc ucznia, którego rodzina korzysta z pomocy społecznej należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy z GOPS.

 

1.  Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (opiekuna prawnego, rodzica zastępczego)

 

2.  Rachunek

 

3.  Paragon

 

4.  Oświadczenie o zakupie odpowiedniego podręcznika z adnotacją: ?rozliczenia podręczników dokonuję tylko i wyłącznie w ramach programu  ?WYPRAWKA SZKOLNA 2014?

Potwierdzenie zakupu zawierające:

* imię i nazwisko ucznia;

* klasę ucznia;

* adres szkoły;

* wykaz zakupionych podręczników;

* kwotę zakupu;

* czytelny podpis osoby dokonującej zakupu

Do potwierdzenia zakupu należy dołączyć ksero faktury VAT 

III

225,00 zł

VI

325,00 zł

Uczniowie z klas II-III oraz VI SP, pochodzący z rodzin, których dochód przekracza 539,00 zł, w których zachodzi jedna z wymienionych okoliczności :

1.     Ubóstwo;

2.     Sieroctwo;

3.     Bezrobocie;

4.     Bezdomność;

5.     Niepełnosprawność;

6.     Długotrwała lub ciężka choroba;

7.     Przemoc w rodzinie;

8.     Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9.     Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10.  Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11.  Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze;

12.  Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

13.  Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

14.  Alkoholizm lub narkomania;

15.  Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

16.  Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

-

Jw.

Uzasadnienie przyznania pomocy

 

oraz uczniowie niepełnosprawni (wszystkich klas SP z wyjątkiem kl. I oraz  gimnazjum):

1.                                                          Słabowidzący;

2.     Niesłyszącym;

3.     Słabosłyszącym;

4.     Z upośledzeniem w stopniu lekkim;

5.     Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

6.     Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją;

7.     Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

8.     Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w pkt 1-7 

-

 

175,00 zł dla uczniów z klas I jeśli nie korzystają z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o którym mowa w art. 22ad ust 1 ustawy o systemie oświaty 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

225 zł dla uczniów z SP  klas II i III

325 zł dla uczniów SP z klas IV-VI

350 zł dla uczniów w gimnazjom

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-09-2014 16:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 01-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-09-2014 16:32