Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem działki 203/3, położonej w obrębie Strachocin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA:

sprzedaż udziału wynoszącego 96/500 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem działki 203/3 o pow. 0,0081 ha, położonej w obrębie Strachocin, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00121222/9.

Cena wywoławcza nieruchomości - 1 687,80

w tym:

udział w działce gruntu 965,80 zł

udział w budynku gospodarczym 722,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki ustala przeznaczenie:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową nieuciążliwą (symbol 22 MJ,U), strefa WIII ochrony konserwatorskiej, strefa ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody podziemnej.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RV).

Nieruchomość o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem gospodarczym dwukondygnacyjnym o powierzchni 71 m2. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Sposób korzystania z nieruchomości wspólnej nabywca będzie zobowiązany ustalić we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Przetarg ograniczony jest do innych współwłaścicieli zbywanej nieruchomości.

Przetarg został ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości ze względu na przedmiot sprzedaży, którym jest udział w nieruchomości.

Wadium w kwocie 170,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 16.08.2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 21.08.2014 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z oświadczeniem, iż znany jest uczestnikowi przedmiot przetargu i z tego tytułu nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Gminy Stargard Szczeciński.

  2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym ustala się najpóźniej do dnia 18.08.2014 r. do godziny 1400.

  3. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Pierwszy przetarg ustny ograniczony - Strachocin dz. nr 203/3 w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 215).

  4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

  5. Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 20.08.2014 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualnego zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561-34-15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 18-07-2014 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 18-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-07-2014 10:06