Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00047605/5.

Cena wywoławcza nieruchomości - 188 100,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 39 położonej w obrębie Żarowo przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r. 

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania dla części przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 158/13 o warunkach zabudowy
z dnia 19.08.2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (symbol M,U), w części grunty orne,
w części las, w części obszar chronionego krajobrazu „Dolina Iny” (symbol OCK 1), w części stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Meandry rzeki Iny” (symbol SD 1),
w części strefa bezpośredniego zasilenia poziomu użytkowego poziomu użytkowego doliny Iny, w części strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią, strefa „WIII” ograniczonej ochrony archeologiczno konserwatorskiej.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RV - 0,48 ha, ŁIV - 0,15 ha, LsV - 0,07 ha.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się na obszarze i terenie górniczym
o nazwie: Stargard Szczeciński I, ustanowionym przez Ministra Środowiska decyzją DGiKGhg-4771-6-1/525/09/KM z dnia 3 lutego 2009 roku dla złoża Stargard Szczeciński WL10904 wody termalne, wpisany do rejestru obszarów górniczych pod numerem 5/1/75.

Wadium w pieniądzu w kwocie 18 900,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 07.08.2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetarg odbędzie się 13.08.2014 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W obrębie nieruchomości planowane jest ułożenie, za zgodą Gminy Stargard Szczeciński, podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej w postaci odcinka sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z. Przy umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o planowanym ułożeniu i przebiegu przedmiotowych urządzeń infrastruktury technicznej należących do osób trzecich i stan ten akceptuje oraz wyraża zgodę na ułożenie tych urządzeń.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia ……………………………………

do dnia …………………………………....

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 08-07-2014 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 08-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 08-07-2014 14:22