Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

KOLEJNY IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie SOWNO, oznaczonych numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha i 90 o pow. 0,22 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

KOLEJNY IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

  1. niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049273/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2008 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim działka sklasyfikowana jest symbolem użytku RV - 0,1693 ha.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 4 000,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 07.08.2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetarg odbędzie się 13.08.2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

  1. niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 o pow. 0,22 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00094698/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 58 000,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki ustala przeznaczenie:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i usługami turystycznymi (teren oznaczony symbolem M, U, UT), w części linia elektroenergetyczna.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RVI - 0,22 ha.

Na terenie działki znajdują się słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Przy umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, że wie o przebiegu przedmiotowego urządzenia przesyłowego należącego do osób trzecich i stan ten akceptuje.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 5 800,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 07.08.2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetarg odbędzie się 13.08.2014 r. o godz. 1330 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Informacje pozostałe:

W/w. nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 23.05.2013 r.

II przetarg 12.11.2013 r.

kolejny III przetarg 26.02.2014 r.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa)

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 08-07-2014 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 08-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 08-07-2014 14:19