Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i melioracji

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. gospodarki odpadami i melioracji

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2014 roku wyniósł 2,70

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe

 • obywatelstwo polskie

 • minimum 3 lata stażu pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie nadzoru, ewidencji, sprawozdawczości w zakresie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

2/ nadzorowanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3/ koordynowanie realizacji zadań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4/ prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5/ zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,

6/ przygotowywanie decyzji wynikających z zapisu art. 29 w zakresie zmian stanu wody na gruncie w celu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz art. 77 w zakresie utrzymania melioracji wodnych.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),

 • podpisane CV z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 04.03.2014 roku

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami i melioracji ”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 20 lutego 2014 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-02-2014 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 20-02-2014 15:37