Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice


Stargard Szczeciński, dn. 04.02.2014 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/6 o pow. 0,1160 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 62 200,00

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 300,00

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/7 o pow. 0,1176 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 63 100,00

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 400,00

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/8 o pow. 0,1175 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 63 100,00

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 400,00

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/9 o pow. 0,1174 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 63 100,00

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 400,00

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/10 o pow. 0,1173 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 63 100,00

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 400,00

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/11 o pow. 0,1172 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 62 900,00

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 300,00

 1. niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/12 o pow. 0,1171 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 62 900,00

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 300,00

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/13 o pow. 0,1669 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 85 000,00

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 8 500,00

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębu Grzędzice obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 163/13 - 170/13 o warunkach zabudowy z dnia 22.08.2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RV.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kompleksie działek budowlanych, kształt regularny. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową - z działek oznaczonych numerami 377 i 371/14 oraz wewnętrznej drogi dojazdowej stanowiącej działkę 371/15 (nieurządzoną). Teren porośnięty roślinnością trawiastą.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

W/w. nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 07.08.2013 r. i 08.08.2013 r.

II przetarg 07.11.2013 r. i 08.11.2013 r.

Rokowania na działki wymienione w punktach 1-4 odbędą się w dniu 19.03.2014 r., natomiast na działki wymienione w punktach 5-8 odbędą się w dniu 20.03.2014 r. w godzinach podanych niżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Numer działki

371/6

371/7

371/8

371/9

Godzina przetargu w dniu 19.03.2014 r.

1300

1330

1400

1430

 

Numer działki

371/10

371/11

371/12

371/13

Godzina przetargu w dniu 20.03.2014 r.

1300

1330

1400

1430

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 215), do dnia 13 marca 2014 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  5. własnoręczny podpis;

  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania - Grzędzice dz. nr ………

 1. Zaliczkę w kwocie podanej wyżej, należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 13 marca 2014 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

 • dowodu wpłaty zaliczki,

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. ZGODA_MALZONKA.PDF

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

 6. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 7. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

 8. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

 11. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 12. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561-34-15.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-02-2014 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 14-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-02-2014 11:34