Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nr 102/04 z 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/141/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/04
WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 23 września 2004 r.


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/141/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2004 r.

 

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), zarządzam co następuje:

 

§ 1.1 Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr XX/141/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Układ wykonawczy o którym mowa w ustępie 1, ustala się w podziale na jednostki realizujące dochody i wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikami Nr 2 – 7.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/04
Wójta Gminy z dn. 23.09.2004 r.
 
UKŁAD WYKONAWCZY DO UCHWAŁY RADY GMINY

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu

 Dochody w zł

 Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

600

TRANSPORT

 I ŁĄCZNOŚĆ

 

-

 

-

 

245

 

-

60016

Drogi publiczne gminne

 

 

245

 

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

245

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

-

 

3 402

 

8 000

 

3 647

75023

Urzędy gmin

 

3 402

8 000

3 402

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

3 402

 

 

4210

Zakup materiałów

 i wyposażenia

 

 

 

 

3 402

4260

Zakup energii

 

 

8 000

 

75095

Pozostała działalność

 

 

 

245

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

 

245

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSO-BOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄ-ZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

8 000

75647

Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności budżetowych

 

 

 

 

 

8 000

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

 

 

 

6 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

100

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1 900

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

-

 

138 931

 

8 208

 

147 139

80101

Szkoły podstawowe

 

2 513

 

10 721

0960

Otrzymane spadki, zapisy, da-rowizny w postaci pieniężnej

 

 

400

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

2 113

 

 

4210

Zakup materiałów

 i wyposażenia

 

 

 

 

8 608

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

2 113

80195

Pozostała działalność

 

136 418

8 208

136 418

0830

Wpływy z usług

 

127 710

 

 

2460

Środki otrzymane od pozosta-łych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do se-

ktora finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

8 208

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane

 z innych źródeł

 

 

 

 

 

500

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

 

80

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

 

29 100

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

 

5 300

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

720

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

 

23 120

4220

Zakup środków żywności

 

 

 

38 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek

 

 

 

8 208

 

8 208

4260

Zakup energii

 

 

 

21 130

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

300

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

8 260

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

2 200

900

GOSPODARKA KOMU-

NALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

 

 

-

 

 

-

 

 

5 200

 

 

5 200

90001

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

 

 

 

5 200

 

5 200

4270

Zakup usług remontowych

 

 

5 200

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

 

5 200

 

OGÓŁEM

-

142 333

21 653

163 986

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102 /04
Wójta Gminy z dn. 23.09.2004 r.
 
URZĄD GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu

 Dochody w zł

 Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

600

TRANSPORT

 I ŁĄCZNOŚĆ

 

-

 

-

 

245

 

-

60016

Drogi publiczne gminne

 

 

245

 

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

245

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

-

 

3 402

 

8 000

 

3 647

75023

Urzędy gmin

 

3 402

8 000

3 402

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

3 402

 

 

4210

Zakup materiałów

 i wyposażenia

 

 

 

 

3 402

4260

Zakup energii

 

 

8 000

 

75095

Pozostała działalność

 

 

 

245

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

 

245

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSO-BOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄ-ZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

8 000

75647

Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności budżetowych

 

 

 

 

 

8 000

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

 

 

 

6 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

100

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1 900

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

-

 

8 708

 

-

 

500

80195

Pozostała działalność

 

8 708

 

500

2460

Środki otrzymane od pozo-stałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-nych na realizację zadań bie-

żących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

8 208

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane

 z innych źródeł

 

 

 

 

 

500

 

 

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

 

500

900

GOSPODARKA KOMU-

NALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

 

 

-

 

 

-

 

 

5 200

 

 

5 200

90001

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

 

 

 

5 200

 

5 200

4270

Zakup usług remontowych

 

 

5 200

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

 

5 200

 

OGÓŁEM URZĄD GMINY

-

12 110

13 445

17 347

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 /04

Wójta Gminy z dn.23.09.2004 r.
 

OŚRODEK ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu

 Dochody w zł

 Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

-

 

127 710

 

-

 

127 710

80195

Pozostała działalność

 

127 710

 

127 710

0830

Wpływy z usług

 

127 710

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

 

80

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

 

29 100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

5 300

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

720

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

 

 

 

22 620

4220

Zakup środków żywności

 

 

 

38 000

4260

Zakup energii

 

 

 

21 130

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

300

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

8 260

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

2 200

 

OGÓŁEM OAS

-

127 710

-

127 710

 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102 /04
Wójta Gminy z dn.23.09.2004 r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRACHOCINIE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu

 Dochody w zł

 Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

-

 

400

 

2 800

 

6 000

80101

Szkoły podstawowe

 

400

 

3 200

0960

Otrzymane spadki, zapisy, da-rowizny w postaci pieniężnej

 

 

400

 

 

4210

Zakup materiałów

 i wyposażenia

 

 

 

 

3 200

80195

Pozostała działalność

 

 

2 800

2 800

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

2 800

 

2 800

 

(Zmniejszenie wydatków z tytułu przesunięcia środków własnych do rozdziału 80101, zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodo-wych mieszkańców wsi”)

 

 

 

 

 

OGÓŁEM SP STRACHOCIN

 

-

 

400

 

2 800

 

6 000

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 102 /04

Wójta Gminy z dn.23.09.2004 r.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁKOCINIE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału ,paragrafu

Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 000

6 000

80101

Szkoły podstawowe

 

3 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 000

80195

Pozostała działalność

3 000

3 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 i książek

3 000

3 000

 

(Zmniejszenie wydatków z tytułu przesunięcia środków własnych do rozdziału 80101, zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodo-wych mieszkańców wsi”)

 

 

 

OGÓŁEM SP MAŁKOCIN

3 000

6 000

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 102 /04

Wójta Gminy z dn.23.09.2004 r.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZĘDZICACH

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału ,paragrafu

Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 408

4 816

80101

Szkoły podstawowe

 

2 408

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 408

80195

Pozostała działalność

2 408

2 408

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

2 408

2 408

 

(Zmniejszenie wydatków z tytułu przesunięcia środków własnych do rozdziału 80101, zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodo-wych mieszkańców wsi”)

 

 

 

OGÓŁEM SP GRZĘDZICE

2 408

4 816

 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 102 /04

Wójta Gminy z dn.23.09.2004 r.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PĘZINIE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu

 Dochody w zł

 Wydatki w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

-

 

2 113

 

-

 

2 113

80101

Szkoły podstawowe

 

2 113

-

2 113

0970

Wpływy z różnych dochodów

(Z tytułu odszkodowania

z PZU)

 

2 113

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

2 113

 

OGÓŁEM SP PĘZINO

-

2 113

-

2 113

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-09-2004 18:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 18:57