Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński

WÓJT  GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński


Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko  ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2013 roku wyniósł 2,56

1.  Wymagania niezbędne:
•        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
•        nieposzlakowana opinia,
•        wykształcenie wyższe
•        obywatelstwo polskie
•        minimum 6 miesięcy pracy  w administracji państwowej lub samorządowej

2.   Wymagania dodatkowe:
•        samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
•        odpowiedzialność,
•        umiejętność pracy w zespole,
•        wysoka kultura osobista,
•        umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,
•        dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•        przyjmowanie korespondencji związanej z działalnością straży gminnej,
•        prowadzenie rejestrów związanych z funkcjonowaniem straży gminnej,
•        opracowywanie programów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo,
•        obsługa administracyjna straży gminnej.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:
•        kopię  dowodu osobistego,
•        kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
•        kopie świadectw pracy,
•        referencje,
•        oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),
•        podpisane CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.
•        list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)
•        oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
•        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13.01.2014 roku
(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)
na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjnej Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński ”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;
1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 30 grudnia 2013 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-12-2013 17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-12-2013 17:31