Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerami działki 371/6-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/6 o pow. 0,1160 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 67 200,00

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/7 o pow. 0,1176 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 68 100,00

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/8 o pow. 0,1175 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 68 100,00

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/9 o pow. 0,1174 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 68 000,00

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/10 o pow. 0,1173 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 68 000,00

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/11 o pow. 0,1172 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 67 900,00

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/12 o pow. 0,1171 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 67 900,00

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371/13 o pow. 0,1669 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050415/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębu Grzędzice obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 163/13 - 170/13 o warunkach zabudowy z dnia 22.08.2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RV.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kompleksie działek budowlanych, kształt regularny. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową - z działek oznaczonych numerami 377 i 371/14 oraz wewnętrznej drogi dojazdowej stanowiącej działkę 371/15 (nieurządzoną).

Teren porośnięty roślinnością trawiastą.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 02.11.2013 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki

371/6

371/7

371/8

371/9

Wadium

[zł]

6 800,00

6 900,00

6 900,00

6 800,00

Godzina przetargu w dniu 07.11.2013 r.

1000

1030

1100

1130

 

Numer działki

371/10

371/11

371/12

371/13

Wadium

[zł]

6 800,00

6 800,00

6 800,00

9 000,00

Godzina przetargu w dniu 08.11.2013 r.

1000

1030

1100

1130

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-4 odbędą się w dniu 07.11.2013 r., natomiast na działki wymienione w punktach 5-8 odbędą się w dniu 08.11.2013 r. w godzinach podanych wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

 • dowodu wniesienia wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
ZGODA_MALZONKA.PDF

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-10-2013 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 04-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-10-2013 08:10