Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2013

RZĄDOWY PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013

Pomoc w formie dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą uzyskać:

- uczniowie w klas I-III lub V szkoły podstawowej

- uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy o systemie oświaty.

Pomoc udziela się uczniom - w kas II-III lub V szkoły podstawowej - pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 456,00 zł Natomiast dla klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe zostało ustalone w wysokości 539,00 zł.

Ponadto dyrektor szkoły ma prawo przyznać pomoc uczniowi w klasie II-III lub V szkoły podstawowej pochodzącemu z rodziny w której zostało przekroczone kryterium dochodowe, jeśli w rodzinie występuje jedna z wymienionych okoliczności: ubóstwo, sieroctwo, bezdomności, bezrobocie, niepełnosprawności, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania. Jednak ogólna liczba uczniów, którym taka pomoc zostanie udzielona nie może przekraczać 5 %.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka który należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku 2013/2014. do dnia 6 września 2013r.,

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wysokości dochodu. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej - zamiast zaświadczeń o wysokości dochodu - należy złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodu - należy dołączyć kopię dokumentu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Rodziny uczniów, które przekraczają kryterium dochodowe, jednak kwalifikują się do otrzymania pomocy w ramach 5% - zamiast zaświadczeń o wysokości dochodu - należy dołączyć uzasadnienie.

Koszty zakupu podręczników uczniom zakwalifikowanych do udziału w programie „Wyprawka szkolna”2013 będzie zwracany po uprzednim przedstawieniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu są: faktury VAT wystawione imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie rodzic musi dołączyć oświadczenie o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna”

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników jest zwracany rodzicom uczniów po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekraczać kwoty określonej dla poszczególnych grup uczniów:

  • Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - 225,00 zł

  • Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy o systemie oświaty, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego -225,00 zł

  • Dla uczniów klas V szkoły podstawowej - 325,00 zł

  • Dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy o systemie oświaty, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego - 325,00 zł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-08-2013 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-08-2013 11:45