Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

WÓJT  GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko  ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2013 roku wyniósł 2,88

 

1.  Wymagania niezbędne:

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

·         nieposzlakowana opinia,

·         wykształcenie średnie

·         obywatelstwo polskie

·         znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane,

·         5 lat stażu pracy

2.   Wymagania dodatkowe:

·         samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

·         odpowiedzialność,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         wysoka kultura osobista,

·         umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

·         dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

·         wykształcenie wyższe - preferowane kierunki; techniczny, prawo lub administracja

·         minimum 2 lata pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych 

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         przygotowywanie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych, prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie umów na wykonanie zadania,

·         przygotowywanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych corocznego sprawozdania o udzielenie zamówień publicznych,

·         prowadzenie procedur o udzielenie zamówień w trybie bezprzetargowym, przygotowywanie umów oraz zleceń na wykonanie zamówienia,

·         prowadzenie rejestrów związanych z zamówieniami publicznymi oraz realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,

·         współpraca przy opracowywaniu i rozliczaniu wniosków o pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych gminy z funduszy pomocowych oraz pozabudżetowych źródeł finansowania.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 

·         kopię  dowodu osobistego,

·         kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

·         kopie świadectw pracy,

·         referencje,

·         oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),

·         CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

·         list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

·         oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 09.08.2013 roku

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

 

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych ” w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 24

 

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

                                                                                                                            Z up. Wójta Gminy Stargard Szczeciński Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 25-07-2013 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 25-09-2013 07:50