Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Strażnik gminny

     WÓJT  GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

                                                                                                

Wolne stanowisko urzędnicze: strażnik gminny

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1.  Wymagania niezbędne (obowiązkowe):

·         obywatelstwo polskie,

·         ukończone 21 lat,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nienaganna opinia,

·         wykształcenie co najmniej średnie,

·         5 lat stażu pracy,

·         sprawność fizyczna i psychiczna,

·         uregulowany stosunek do służby wojskowej,

·         prawo jazdy kat. B

·         znajomość przepisów; kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 

2.  Wymagania dodatkowe

·         ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

? zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych

 

4.  Wymagane dokumenty:

·         kopię  dowodu osobistego,

·         kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych (szkolenia/kursy),

·         kopie świadectw pracy,

·         kserokopia prawa jazdy,

·         oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),

·         CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

·         list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

·         oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 09.08.2013 roku

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

 

„ Nabór na wolne stanowisko strażnika gminnego”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 55

 

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

                                                

                                                                                                  Z up. Wójta Gminy Stargard Szczeciński Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 25-07-2013 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-08-2013 08:25