Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

ogłasza konkurs na stanowisko:

D Y R E K T O R A

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE

I. DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 27 PAűDZIERNIKA 2009R. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OSOBA ZAJMUJĄCA STANOWISKO DYREKTORA ORAZ INNE STANOWISKO KIEROWNICZE W POSZCZEGÓLNYCH TYACH PUBLICZNYCH SZKÓŁ I RODZAJACH PUBLICZNYCH PLACÓWEK (Dz.U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436; Dz.U. z 2011r., Nr 254, poz. 1526)

A: JEST NAUCZYCIELEM MIANOWANYM LUB DYPLOMOWANYM I:

 1. Ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

 1. Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 1. Posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 1. Uzyskała:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 1. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 1. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 1. Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 1. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 1. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

B. NIE JEST NAUCZYCIELEM I:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Ukończyła studia magisterskie;

 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

 5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 6. Spełnia wymagania określone w ust. A pkt 2,5,7 i 9.

II. OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu prac, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3.

 2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

 7. Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

 8. Oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.

 9. Oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

 10. Oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

 11. Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 12. Oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt. 2,4,5,11,12 niniejszego ogłoszenia.

Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 1996, Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

,, Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie”  

w terminie do dnia 09 sierpnia 2013 r. do godz. 1500 osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego), na adres:  

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5 (sekretariat)

73 - 110 Stargard Szczeciński

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stargard Szczeciński

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kazimierz Szarżanowicz Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 19-07-2013 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 19-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 19-07-2013 11:47