Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, położonej w obrębie Rogowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

 

sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie Rogowo, gmina Stargard Szczeciński, objętej księgą wieczystą SZ1T/00093558/7.

Cena wywoławcza nieruchomości - 75 900,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 121/1, położonej w obrębie Rogowo obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RVI). 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński przewiduje teren, na którym zlokalizowana jest dz. nr 121/1 jako ,,teren zabudowy mieszkaniowej, teren funkcji rekreacji, teren zabudowy usługowej (M, UT, U)”.

Nieruchomość tworzy jeden zwarty regularny kompleks gruntowy o kształcie zbliżonym do kwadratu, który od strony północno-wschodniej przylega do drogi dojazdowej - asfaltowej, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwu-lokalowym przeznaczonym do rozbiórki. Nieruchomość od strony północnej, wschodniej i zachodniej ogrodzona jest siatką stalową na słupkach metalowych lub betonowych. Od strony frontu brak ogrodzenia. Budynek parterowy z poddaszem, bez podpiwniczenia. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i elektryczną. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. 

Nakaz rozbiórki budynku mieszkalnego został nałożony decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 08.01.2013 r., znak: PINB.SY.7143/40-8/2012. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozbiórki budynku we własnym zakresie i na własny koszt.

Nieruchomość nie posiada innych obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w kwocie 7 600,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 01.08.2013 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 06.08.2013 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
ZGODA_MALZONKA.PDF

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561-34-15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-07-2013 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 02-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-07-2013 08:02