Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/6 o pow. 0,1390 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 24 740,00

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/7 o pow. 0,2155 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 33 120,00

(słownie: trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/8 o pow. 0,1319 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 23 460,00

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/9 o pow. 0,1310 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 23 270,00

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/10 o pow. 0,1370 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 24 380,00

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/11 o pow. 0,1333 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 23 730,00

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/12 o pow. 0,1334 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 23 730,00

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu w/w. działek przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 315/12 - 321/12 o warunkach zabudowy z dnia 02.10.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomości występują na obszarze okresowo podmokłym - przed realizacją inwestycji, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki geologiczne i fizjograficzne gruntu. O przydatności gruntu pod zabudowę może przesądzić szczegółowe badanie geologiczne podłoża gruntowego.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową - działka oznaczona numerem 211/4 oraz planowaną wewnętrzną drogą dojazdową stanowiącą działkę 821/2 (nieurządzoną).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: RII, RIIIa, N.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 11.07.2013 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki

821/6

821/7

821/8

821/9

Wadium

[zł]

500,00

400,00

400,00

400,00

Godzina przetargu w dniu 17.07.2013 r.

1200

1230

1300

1330

 

Numer działki

821/10

821/11

821/12

Wadium

[zł]

500,00

400,00

400,00

Godzina przetargu w dniu 18.07.2013 r.

1300

1330

1400

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-4 odbędą się w dniu 17.07.2013 r., natomiast na działki wymienione w punktach 5-7 odbędą się w dniu 18.07.2013 r. w godzinach podanych wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
ZGODA_MALZONKA.PDF

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-06-2013 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-06-2013 10:54