Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stargard Szczeciński, dn. 15.02.2013 r.

GNR. 6220.17.2012.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Stargard Szczeciński,

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 60 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało 08.10.2012 roku. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

W powyższej sprawie opracowany został raport oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 310, w godz. 730-1530.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; sekretariat@gmina.stargard.pl, w terminie 21 dni, tj. od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 18 marca 2013 r. włącznie.

Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków, w związku z prowadzonym wyżej postępowaniem, jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

Jednocześnie zawiadamiam, że w/w sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się:

  • dniu 21.03.2013 r. w miejscowości Małkocin w świetlicy wiejskiej o godzinie 1615,

  • dniu 25.03.2013 r. w miejscowości Grabowo w świetlicy wiejskiej o godzinie 1615.

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto cała dokumentacja zostanie wyłożona do wglądu na rozprawie administracyjnej.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-02-2013 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 21-02-2013 10:39