Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego


Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

Podstawa prawna: art. 82,83 i 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. nr 95 poz. 425 ze zm).

Osoby prawne i fizyczne mogą na terenie Gminy Stargard Szczeciński prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy o systemie oświaty, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Stargard Szczeciński.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę;

 2. określenie formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny) oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania;

 3. wskazanie miejsca prowadzenia wychowania przedszkolnego i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy - zgodne z odrębnymi przepisami;

 4. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w innej formie wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).

 1. Załączniki do zgłoszenia:

 1. projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danej formie;

 2. dokument potwierdzający własność lokalu na prowadzenie wychowania przedszkolnego lub umowa dzierżawy budynku;

 3. postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych ;

 4. opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku w którym będzie prowadzone wychowanie przedszkolne w formie niepublicznej.

FORMA ZAŁATWIENIA:

Zgłaszający uzyskuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych form niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński wyda decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

- zgłoszenie nie zawiera wymaganych dokumentów i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w odpowiednim terminie.

- projekt organizacji wychowania przedszkolnego jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. niepodjęcia działalności gospodarczej w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

 2. prawomocnego orzeczenie sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, prowadzenie działalności oświatowej;

 3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność jest sprzeczna z przepisami ustawy lub projektem organizacji wychowania przedszkolnego - jeżeli osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

 5. zaprzestanie działalności przez dłuższy okres niż trzy miesiące.

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA:

Nie dotyczy.

TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub i wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Stargard szczeciński w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

JEDNOSTA ODPOWIEDZIALNA

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard Szczeciński nr. tel. 91 578 38 84.

UWAGI

Osoba prowadząca niepubliczną formę wychowalnia przedszkolnego jest zobowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca daną formę wychowania przedszkolnego może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców wychowanków i organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

Stargard Szczeciński …………………………………………

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………

(adres wnioskodawcy)

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński.

WNIOSEK

O wpisie do ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego

(osoba prawna lub fizyczna, miejsce zamieszkania/ siedziba)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Określenie rodzaju innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa własna innej formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data rozpoczęcia funkcjonowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego, telefon (siedziba innej formy przedszkolnej, miejsce prowadzenia zajęć)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Podpis wnioskodawcy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-09-2012 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 08:36