Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego


Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

Podstawa prawna: art. 82,83 i 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. nr 95 poz. 425 ze zm).

Osoby prawne i fizyczne mogą na terenie Gminy Stargard Szczeciński prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy o systemie oświaty, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Stargard Szczeciński.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę;

 2. określenie formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny) oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania;

 3. wskazanie miejsca prowadzenia wychowania przedszkolnego i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy - zgodne z odrębnymi przepisami;

 4. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w innej formie wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).

 1. Załączniki do zgłoszenia:

 1. projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danej formie;

 2. dokument potwierdzający własność lokalu na prowadzenie wychowania przedszkolnego lub umowa dzierżawy budynku;

 3. postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych ;

 4. opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku w którym będzie prowadzone wychowanie przedszkolne w formie niepublicznej.

FORMA ZAŁATWIENIA:

Zgłaszający uzyskuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych form niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński wyda decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

- zgłoszenie nie zawiera wymaganych dokumentów i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w odpowiednim terminie.

- projekt organizacji wychowania przedszkolnego jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. niepodjęcia działalności gospodarczej w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

 2. prawomocnego orzeczenie sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, prowadzenie działalności oświatowej;

 3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność jest sprzeczna z przepisami ustawy lub projektem organizacji wychowania przedszkolnego - jeżeli osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

 5. zaprzestanie działalności przez dłuższy okres niż trzy miesiące.

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA:

Nie dotyczy.

TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub i wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Stargard szczeciński w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

JEDNOSTA ODPOWIEDZIALNA

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard Szczeciński nr. tel. 91 578 38 84.

UWAGI

Osoba prowadząca niepubliczną formę wychowalnia przedszkolnego jest zobowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca daną formę wychowania przedszkolnego może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców wychowanków i organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

Stargard Szczeciński …………………………………………

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………

(adres wnioskodawcy)

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński.

WNIOSEK

O wpisie do ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego

(osoba prawna lub fizyczna, miejsce zamieszkania/ siedziba)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Określenie rodzaju innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa własna innej formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data rozpoczęcia funkcjonowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego, telefon (siedziba innej formy przedszkolnej, miejsce prowadzenia zajęć)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Podpis wnioskodawcy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-09-2012 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 08:36