Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Informacja o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych


Stargard Szczeciński, dn. 26.04.2012 r.

GNR. 6220.7.2011.MC2

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje się do

publicznej wiadomości

 informację o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego - znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo, gmina Stargard Szczeciński”,

 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało 20 lipca 2011 roku. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora - Pana Krzysztofa Parnowskiego - P.H.U. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

Ponowienie procedury udziału społeczeństwa wynika z przedłożenia przez Inwestora w dniach 14.02.2012 r. oraz 06.03.2012 r. uzupełnionego „Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko”, w związku z pismami z dnia 30.01.2012 r. 20.02.2012 r. tut. organu o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiotowego raportu.

 Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, uzupełniony raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 310, w godz. 730-1530.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; sekretariat@gmina.stargard.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-05-2012 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-05-2012 12:41