Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2011


Stargard Szczeciński, 24.04.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.”

Przyjęty Uchwałą Nr XLII / 340 /10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2010 r. roczny „Program współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W 2011 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późn. zmianami).

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard Szczeciński, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy.

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia

aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz

organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard szczeciński.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.

  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.

  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacji, która w wyniku postępowania konkursowego wykonywała zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard Szczeciński na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2011 roku wyniosła 100.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

  1. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo”.

  1. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Barzkowice”.

Na zadanie pierwsze konkurs ogłoszony był w 2009 roku i została podpisana umowa wieloletnia, która trwa do 31.12. 2012 roku.

Na drugie zadanie konkurs ogłoszony był w 2010 roku i została podpisana umowa wieloletnia, która trwa do 31.12. 2012 roku.

Koszt całkowity realizacji zadania pierwszego w 2011 roku wyniósł 124.200,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 75.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 49.200,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Koszt całkowity realizacji zadania drugiego („Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Barzkowice”) w 2011 roku wyniósł 41.040,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 25.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 16.040,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych, poprzez umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań organizacji pozarządowych.

Gmina Stargard Szczeciński poprzez stronę internetową, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział te organizacje.

Na stronie www.gmina.stargard.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy, podejmowanych decyzjach (uchwały). Ponadto na stronie Gminy umieszczane są informacje, o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gminna strona internetowa w zakładce „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-04-2012 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Troszczyńska 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2012 07:46