Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2010


Stargard Szczeciński, 20.04.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.”

Przyjęty Uchwałą NR XXXIII / 264 /09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 r. roczny „Program współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W 2010 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (22 stycznia 2010 roku została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw).

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.

  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.

  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacji, która w wyniku postępowania konkursowego wykonywała zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard Szczeciński na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2010 roku wyniosła 80.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

  1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach Krąpiel, Strzyżno i Ulikowo”.

  1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Barzkowice”.

Na zadanie pierwsze konkurs ogłoszony był w 2009 roku i została podpisana umowa wieloletnia, która trwa do 31.12. 2012 roku.

Natomiast w 2010 roku ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w ramach którego dofinansowano 1 organizację pozarządową, podpisano 1 umowę na ogólną kwotę 20.000 zł.

  1. Konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Barzkowice.

W odpowiedzi na konkurs ofertę złożyły dwie organizacji pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie (TPD) oraz Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Stargardzie Szczecińskim.

Podczas oceny oferty komisja konkursowa stwierdziła, że propozycja TPD jest korzystniejsza ponieważ:

  1. w ofercie zadeklarowano korzystniejszy sposób działania oraz odpowiednie kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

  2. uwzględniono zadeklarowany większy udział środków finansowych własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

  3. uwzględniono dłuższe godziny otwarcia placówki.

W związku z powyższym została podpisana umowa na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania z TPD. W ramach umowy Gmina przekazała dotację na realizację tego zadania w 2010 r. w wysokości 20.000 zł.

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 25.200,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 20.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.200,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych, poprzez umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań organizacji pozarządowych.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-04-2012 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Troszczyńska 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2012 07:42