Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego ? znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102

Stargard Szczeciński, dn. 04.01.2012 r.

GNR. 6220.7.2011.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego - znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo, gmina Stargard Szczeciński”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało 20 lipca 2011 roku. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

W powyższej sprawie opracowany został raport oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego - znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo, gmina Stargard Szczeciński”.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 310, w godz. 730-1530.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; sekretariat@gmina.stargard.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że w/w sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012 r. w miejscowości Tychowo w świetlicy wiejskiej o godzinie 1600. Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto cała dokumentacja zostanie wyłożona do wglądu na rozprawie administracyjnej.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-01-2012 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-01-2012 11:54