Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INSPEKTOR d/s obsługi oświaty


Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński

ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTOR

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Ośrodek Administracyjny Szkół gminy Stargard Szczeciński,

ul. Ceglana 11; 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91/578-38-84 fax 91/578-38-84

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 3. Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. posiada wykształcenie wyższe

 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 4. nie była karana za przestępstwa umyślne;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

 2. doświadczenie zawodowe - co najmniej 2 lata stażu pracy w tym rok w administracji publicznej;

 3. znajomość ustawy o systemie oświaty; kodeks postępowania administracyjnego;

 4. odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność;

 5. wysoka kultura osobista;

 6. zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność;

 7. umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa Systemem Informacji Oświatowej.

 2. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia szkolne).

 3. Opracowywanie decyzji administracyjnych.

 4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i nauki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 5. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem młodocianych pracowników.

 6. Prowadzenie zadań związanych z ubezpieczeniem majątku szkół i Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard.

 7. Prowadzenie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół.

 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska inspektora w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny oraz CV;

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z poźn. zm.)oraz z ustawą z dnia 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1593 z póź. zmianami)

 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w pkt 8 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko inspektora w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

 2. złożenia dokumentów w terminie do dnia 18.01.2012r. w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard przy ul. Ceglanej 11 pokój nr 5 (kadry) do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do OAS Stargard Szczeciński.
  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 1. Pozostałe zobowiązania:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.gmina.stargard.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OAS Stargard Szczeciński przy ul. Ceglanej 11.

 2. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/578-38-84.

 

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński

Autor dokumentu: Elwira Gołębiowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-01-2012 18:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elwira Gołębiowska 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-01-2012 18:52