Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomościach położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerem działek 149/8 , 149/9 , 149/10

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/8 o pow. 0,0876 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00044165/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 56 800,00

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 5 700,00

słownie: (pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/9 o pow. 0,0884 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00044165/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 56 960,00

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 5 700,00 zł

słownie: (pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

 1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/10 o pow. 0,0960 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00044165/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 60 080,00

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

zaliczka w kwocie 6 100,00 zł

słownie: (sześć tysięcy sto złotych 00/100)

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu w/w. działek przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 326/10, 327/10 i 328/10 z dnia 22.12.2010 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Działki znajdują się w kompleksie działek budowlanych, kształt regularny. Część działki 149/10 o pow. 0,0067 ha stanowi rów melioracyjny. Dojazd do nieruchomości drogą częściowo utwardzoną oznaczoną numerem działki 146 oraz wewnętrzną drogą dojazdową stanowiącą działkę numer 149/7.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: Bp, Bp-w.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

W/w. nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 06.04.2011 r.

II przetarg 05.07.2011 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 31 października 2011 r., w godzinach podanych niżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Numer działki

149/8

149/9

149/10

Godzina rokowań

1200

1230

1300

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 201), do dnia 25 października 2011 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  5. własnoręczny podpis;

  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 31 października 2011 r. - Grzędzice dz. nr ………

 1. Zaliczkę w kwocie wymienionej wyżej należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia
  25 października 2011 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. ZGODA_MALZONKA.PDF

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

 6. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 7. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

 8. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

 11. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 12. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 91 561 34 15.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-09-2011 07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 30-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-09-2011 07:28