Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA:

sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/4 o pow. 0,0526 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/000100102/9.

Cena wywoławcza nieruchomości - 39 980,00

w tym:

działka gruntu 28 380,00 zł

budynek byłej sali gimnastycznej 11 600,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 148/4, położonej w obrębie Grabowo obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RIVa).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński przewiduje teren, na którym zlokalizowana jest dz. nr 148/4 jako ,,teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (M,U)”.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do podmiotów prowadzących działalność ogólnospołeczną, których dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

Przetarg ogranicza się w celu zachowania dotychczasowego charakteru użytkowania nieruchomości.

Wadium w kwocie 4 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 30.09.2011 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 07.10.2011 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień
    03.10.2011 r. do godziny 1400.

  2. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/4 o pow. 0,0526 ha” w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim (pok. nr 201).

  1. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. zakres proponowanej działalności,

  3. datę sporządzenia zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. kopię dowodu wniesienia wadium,

2. kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj.:

-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy),

-dokument potwierdzający prowadzenie działalności ogólnospołecznej,

3. numer NIP,

4. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.    Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 06.10.2011 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.ZGODA_MALZONKA.PDF

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Zgodnie z art. 593 Kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego zastrzeżone zastanie prawo odkupu na czas nie przenoszący lat pięciu.

Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów, jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy (art. 594 § 1 kodeksu cywilnego).

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość o kształcie nieregularnym, częściowo ogrodzona płotem metalowym, zabudowana budynkiem byłej sali gimnastycznej. Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 100,95 m2. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, energetyczną,. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561-34-15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-09-2011 07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 05-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-09-2011 07:54