Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie miejscowości Grabowo i Małkocin

Stargard Szczeciński, 2011-08-17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński wraz  z  prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/231/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, obejmującej teren w rejonie miejscowości Grabowo i Małkocin, położony w obrębach ewidencyjnych Grabowo, Małkocin i Klępino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w zmiany Studium, w dniach od 6 września 2011 roku do 17 października 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 318, w godz. 8:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2011 roku.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z   późniejszymi zmianami), określony wyżej projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych przepisami przywołanej na wstępie ustawy z dnia 27  marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wskazano w  niniejszym obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

Z up. Wójta Jerzy Makowski Zastępca Wójta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 19-08-2011 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 19-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 19-08-2011 07:53